NGÀNH THÔNG TIN THƯ VIỆN (282)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in the collection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 282

 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Ánh Tuyết;  Advisor: PGS.TS. Trần, Thị Minh Nguyệt (2021)

 • Luận văn hệ thống hóa những vấn đề lý luận về nhu cầu tin của người dùng tin, làm rõ vai trò của nghiên cứu nhu cầu tin đối với hoạt động thông tin thư viện tại Trung tâm thông tin tư liệu thư viện Trường Đại học Hùng vương; Khảo sát thực trạng nhu cầu tin của người dùng tin và khả năng đáp ứng nhu cầu tin của Trung tâm thông tin tư liệu thư viện Trường Đại học Hùng vương; Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao khả năng đáp ứng và phát triển nhu cầu tin tại Trung tâm thông tin tư liệu thư viện Trường Đại học Hùng vương.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng;  Advisor: TS. Trương, Đại Lượng (2020)

 • Luận văn nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác phục vụ người dùng tin, các yếu tố ảnh hưởng và vai trò của công tác phục vụ người dùng tin đối với hoạt động thư viện tại Thư viện Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội; Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác phục vụ người dùng tin tại Thư viện Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội hiện nay từ đó rút ra những mặt mạnh, mặt yếu và nguyên nhân; Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phục vụ người dùng tin tại Thư viện trường Đại học Ngoại thương Hà Nội.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoa Huệ;  Advisor: TS. Nguyễn, Văn Thiên (2021)

 • Luận văn hệ thống hóa và làm phong phú thêm những vấn đề về thu thập, xử lý, tổ chức, bảo quản và phổ biến tài liệu nội sinh; Xác định thực trạng tài liệu tin nội sinh, thực trạng tổ chức, quản lý khai thác tài liệu nội sinh tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình; Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển tài liệu và nâng cao hiệu quả tổ chức, quản lý, khai thác tài liệu nội sinh tại Thư viện Trường Đại học Y Dược Thái Bình

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Công lý;  Advisor: TS. Nguyễn, Văn Thiên (2021)

 • Luận văn hệ thống hóa những vấn đề cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động thông tin - thư viện; Khảo sát và đánh giá thực trạng hoạt động thông tin - thư viện tại Viện Sử học trong giai đoạn hiện nay; Đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động thông tin - thư viện tại thư viện Viện Sử học Việt Nam.

 • Thesis


 • Authors: Bùi, Khắc Thạo;  Advisor: TS. Trương, Đại Lượng (2021)

 • Luận văn Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển năng lực thông tin cho người dùng tin ở Thư viện Quân đội; Phân tích, đánh giá thực trạng công tác phát triển năng lực thông tin cho người dùng tin tại Thư viện Quân đội; Khảo sát thực trạng năng lực thông tin của người dùng tin tại Thư viện Quân đội; Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực thông tin cho người dùng tin tại Thư viện Quân đội.

 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hải Hoan;  Advisor: Nguyễn, Viết Nghĩa (2018)

 • Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác phục vụ bạn đọc tại Trung tâm Thư viện Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, ưu điểm, nhược điểm của công tác phục vụ bạn đọc tại đây và đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác phục vụ bạn đọc, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của cán bộ giảng viên nhà trường.

 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Hoài Anh;  Advisor: Trần, Thị Minh Nguyệt (2018)

 • Nghiên cứu những vấn đề chung về tổ chức và hoạt động của mạng lưới thư viện công cộng. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của mạng lưới thư viện công cộng thành phố Hải Phòng.Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới thư viện thư viện công cộng tại Hải Phòng trong thời gian tới.

 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Hiền;  Advisor: Trần, Thị Minh Nguyệt (2018)

 • Cơ sở lý luận và thực tiễn của phục vụ lưu động tại Thư viện tỉnh Yên Bái. Khảo sát, đánh giá thực trạng phục vụ lưu động của thư viện; đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ lưu động tại thư viện.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Nam;  Advisor: Vũ, Dương Thúy Ngà (2018)

 • Hệ thống hoá vấn đề lý luận và khảo sát thực trạng Cơ sở dữ liệu thư mục tại Thư viện Quốc Gia Việt Nam; đề xuất các giải pháp hoàn thiện Cơ sở dữ liệu thư mục, đáp ứng nhu cầu của người dùng tin tại Thư viện Quốc gia Việt Nam.

 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Bích Hảo;  Advisor: Trần, Thị Quý (2018)

 • Cơ sở lý luận về xử lý nội dung tài liệu (XLNDTL) và thực trạng công tác XLNDTL tại Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Tây Bắc. Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động XLNDTL nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu tra cứu tìm kiếm thông tin của người dùng tin góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường.

 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Thúy Quỳnh;  Advisor: Nguyễn, Viết Nghĩa (2018)

 • Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về bộ máy tra cứu tin. Khảo sát thực trạng bộ máy tra cứu tin của Trung tâm Lưu trữ và Thư viện, Học viện Cảnh sát Nhân dân (CSND), đánh giá các ưu điểm và nhược điểm của bộ máy tra cứu tin; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hoàn thiện bộ máy tra cứu tin tại Trung tâm Trung tâm Lưu trữ và Thư viện, Học viện CSND.

 • Thesis


 • Authors: Đoàn, Thị Xuyến;  Advisor: Trần, Thị Minh Nguyệt (2018)

 • Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng nhu cầu tin (NCT) của người dùng tin (NDT), đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực đáp ứng và phát triển NCT của NDT tại Trung tâm Thông tin - Thư viện, Trường Đại học Hải Phòng.

 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Phương Linh;  Advisor: Chu, Ngọc Lâm (2018)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về nguồn lực thông tin. Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá thực trạng nguồn lực thông tin tại Thư viện Quân đội. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả phát triển nguồn lực thông tin tại Thư viện Quân đội

 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thu Hạnh;  Advisor: Trần, Thị Minh Nguyệt (2018)

 • Hệ thống hoá những vấn đề lý luận về hoạt động phục vụ bạn đọc (HĐPVBĐ) và HĐPVBĐ ngoài thư viện. Khảo sát, đánh giá chất lượng HĐPVBĐ ngoài thư viện của Thư viện Hà Nội. Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng HĐPVBĐ ngoài thư viện, đáp ứng đầy đủ nhu cầu đọc của nhân dân Hà Nội