Item Infomation


Title: Hoạt động thông tin - thư viện tại Thư viện Viện Sử học Việt Nam
Authors: TS. Nguyễn, Văn Thiên
Nguyễn, Công lý
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
Abstract: Luận văn hệ thống hóa những vấn đề cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động thông tin - thư viện; Khảo sát và đánh giá thực trạng hoạt động thông tin - thư viện tại Viện Sử học trong giai đoạn hiện nay; Đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động thông tin - thư viện tại thư viện Viện Sử học Việt Nam.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/8313
Appears in Collections:NGÀNH THÔNG TIN THƯ VIỆN
ABSTRACTS VIEWS

35

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • Nguyễn Công Lý.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,61 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.