Item Infomation


Title: Tài liệu nội sinh tại Trường Đại học Y dược Thái Bình
Authors: TS. Nguyễn, Văn Thiên
Nguyễn, Thị Hoa Huệ
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
Abstract: Luận văn hệ thống hóa và làm phong phú thêm những vấn đề về thu thập, xử lý, tổ chức, bảo quản và phổ biến tài liệu nội sinh; Xác định thực trạng tài liệu tin nội sinh, thực trạng tổ chức, quản lý khai thác tài liệu nội sinh tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình; Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển tài liệu và nâng cao hiệu quả tổ chức, quản lý, khai thác tài liệu nội sinh tại Thư viện Trường Đại học Y Dược Thái Bình
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/8314
Appears in Collections:NGÀNH THÔNG TIN THƯ VIỆN
ABSTRACTS VIEWS

35

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • Nguyễn Thị Hoa Huệ.pdf
      Restricted Access
    • Size : 5,8 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.