Item Infomation


Title: Công tác phục vụ người dùng tin tại Thư viện Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội
Authors: TS. Trương, Đại Lượng
Nguyễn, Thị Hồng
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
Abstract: Luận văn nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác phục vụ người dùng tin, các yếu tố ảnh hưởng và vai trò của công tác phục vụ người dùng tin đối với hoạt động thư viện tại Thư viện Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội; Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác phục vụ người dùng tin tại Thư viện Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội hiện nay từ đó rút ra những mặt mạnh, mặt yếu và nguyên nhân; Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phục vụ người dùng tin tại Thư viện trường Đại học Ngoại thương Hà Nội.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/8315
Appears in Collections:NGÀNH THÔNG TIN THƯ VIỆN
ABSTRACTS VIEWS

60

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • Nguyễn Thị Hồng.pdf
      Restricted Access
    • Size : 5,38 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.