Item Infomation


Title: Phát triển năng lực thông in cho người dùng tin tại Thư viện Quân đội
Authors: TS. Trương, Đại Lượng
Bùi, Khắc Thạo
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
Abstract: Luận văn Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển năng lực thông tin cho người dùng tin ở Thư viện Quân đội; Phân tích, đánh giá thực trạng công tác phát triển năng lực thông tin cho người dùng tin tại Thư viện Quân đội; Khảo sát thực trạng năng lực thông tin của người dùng tin tại Thư viện Quân đội; Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực thông tin cho người dùng tin tại Thư viện Quân đội.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/8312
Appears in Collections:NGÀNH THÔNG TIN THƯ VIỆN
ABSTRACTS VIEWS

32

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bùi Khắc Thạo.pdf
      Restricted Access
    • Size : 5,01 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.