LĨNH VỰC NGÔN NGỮ VĂN HÓA QUỐC TẾ (9)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in the collection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 9 of 9

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Loan Anh (2017)

 • Xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân Viêt Nam nói chung và công nhân tại Đồng Nai nói riêng trong giai đoạn hiện nay là nhiệm vụ vô cùng quan trọng và cấp bách. Xác định những nhân tố tác động đến đời sống văn hóa tinh thân của công nhân Đồng Nai. Hiện nay tá giả phân tích ba nhân tô chinh: Thứ nhất, đó là sự tác động của đời sống, kinh tế ảnh hưởng đến văn hóa tinh thần của công nhân. Thứ hai là sự tác động của quá trình công nghiệp hóa , hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đối với đời sống văn hóa tinh thần của công nhân. Thứ ba, tác động của đường lối, chính sách văn hóa của Đảng, Nhà nước, và chủ trương của Ban thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về việc xây dựng đời sống văn hó...

 • Article


 • Authors: Đoàn, Tiến Lực (2017)

 • Mối quan hệ giữa chuyện kể văn học và chuyện kể điện ảnh rất gần gũi. Nhiều văn bản truyện kể văn học đã được sử dụng như những nguồn chất liệu chính để sáng tạo ra văn bản truyện kể điện ảnh. Thực tế này đặt ra vấn đề cần thiết cho việc nghiên đối thoại dưới góc độ phong cách học : đói thoại trong văn bản truyện kể về văn học và đối thoại trong văn bản học giống và khác nhau như thế nào?

 • Article


 • Authors: Đoàn, Tiến Lực (2016)

 • The language of cinema is a combination of different forms of expressions. According to Yuri Lotman, " Any unit of document can become an element in the language of cinema, as long as gives us a choice, and hence, it exists in the document not randomly, but with a specific meaning"

 • Article


 • Authors: Đoàn, Tiến Lực (2017)

 • This paper presents some basic differences between literature language signs and cinema image signs in literature language and cinema language systems. The dimensions to be considered are: the relations between the signifier and the signified, and the syntactic and associative relations of signs. The paper also shows the ways to approach and decode these kinds of signs in literature and cinema narrative texts.

 • Article


 • Authors: Đoàn, Tiến Lực (2016)

 • Nghiên cứu về việc chuyển đổi trong điện ảnh có lịch sử hàng trăm năm, trải qua các giai đoạn nhận thức, tranh luận bất nhất. Với bài viết này, chúng tôi điểm lại và phân tích hai hướng quan điểm về việc chuyển đổi trong điện ảnh: hướng quan điểm tiêu cực và hướng dẫn điểm tích cực. Hướng dẫn điểm cực, chúng tôi phân tích, phản biện quan điểm của các nhà nghiên cứu như Virginia Woolf, Drieser, Charles Newman ... Ở hướng quan điểm tích cực, chúng tôi phân tích lại một số điểm của các nhà Nghiên cứu như Linda Hutcheon, Brian McFarlane, Robert Stam, Nguyễn Nam ... Từ đó, cũng có những phân tích, lý giải để thấy tính đúng đắn, khoa học của những người nghiên cứu theo hướng này.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Quỳnh Hoa (2017)

 • Bài viết này tập trung phân tích hệ thống chuyển ngữ được sử dụng trong văn bản Bảo tàng tiếng Việt và tiếng Anh, dựa trên khung lý thuyết mà Halliday gợi ý cho văn bản bảo tàng tiếng Anh và của Hoàng Văn Vân đối với văn bản bảo tàng tiếng Việt. Mục đích của nghiên cứu là phân tích việc sử dụng các loại quy trình, hoàn cảnh và mật độ từ vựng khác nhau trong các văn bản bảo tàng bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Các mẫu mới nổi sẽ được tóm tắt để khám phá sự thể hiện các ý nghĩa lý tưởng trong hai ngôn ngữ, đồng thời xác lập những điểm giống và khác nhau trong văn bản bảo tàng tiếng Việt và tiếng Anh.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Quỳnh Hoa (2017)

 • Lý thuyết Ngôn ngữ học Chức năng Hệ thống của M. A. K. Halliday về phương thức và lý thuyết Thẩm định của Martin & White được áp dụng để khảo sát việc sử dụng phương thức trong các văn bản bảo tàng tiếng Việt và tiếng Anh. Phương thức bổ ngữ và phương thức bổ ngữ, hai loại phụ ngữ, được mô tả chi tiết dưới dạng tính từ tính từ phương thức, toán tử phương thức và động từ phương thức để tìm ra sự tương đồng và khác biệt về ngữ pháp giữa hai văn bản được chọn bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Aa