LĨNH VỰC NGÔN NGỮ VĂN HÓA QUỐC TẾ (19)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in the collection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 19 of 19

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Quỳnh Hoa (2020)

 • The article focuses on the Advice strategies made by Native Speakers of English and Native Vietnamese learners of English. The aim of the study is to discuss the similarities and differences between advice strategies chosen by the native speakers of English and the native Vietnamese learners of English. The article also aims to find out how the social factors affect the selection of advice strategies in both languages. The data collected from the given situations in the questionnaire delivered to the sixty five English subjects and the same number of Vietnamese subjects will be analyzed in terms of the selection of advice strategies in connection with social factors, and the levels of...

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thanh Tâm (2021)

 • Among the four skills of languages, listening skill plays an important role in the process of acquiring a language. However, how to listen English well is a problem for lots of learners, especially for English non- major students. In reality, most of students get bored and become demotivated when listening classes start. In this essay, factors affecting English non-major students' motivation are presented and possible suggestions are also given in order to arouse motivation for students in listening skill, helping them to get involved in different listening activities and then achieve success.

 • Article


 • Authors: Mai, Lan Anh (2021)

 • Listening is undoubtedly an indispensable skill during the process of foreign language learning. It is also one of the critical factors greatly influencing the success or failure of a language learner. There is no denying that using authentic videos is beneficial to boosting students' interests and enhancing their listening comprehension. The aim of the study is to demonstrate the effectiveness of using the video resources on listening improvement, in addition to proposing some criteria for selecting the kind of materials which is of great help in teaching listening comprehension.

 • Article


 • Authors: Mai, Lan Anh (2021)

 • Pronunciation is an important aspect to acquire when learning a second or foreign language. However, it is quite difficult for Vietnamese students. English songs are of great help in improving the students' achievement in pronunciation. The study aims at describing the goal and the significance of pronunciation instruction. The benefits of English songs used in teaching pronunciation, the basic criteria for song selection as well as pronunciation activities suitable for songs are also mentioned.

 • Article


 • Authors: Mai, Lan Anh (2022)

 • Writing is one of the most challenging and difficult tasks for EFL (English as a Foreign Language) learners. Hence, the paper aims at proposing peer assessment as the way of involving students in process of sharing ideas, providing and receiving constructive feedback to improve their writing skills. Peer assessment has been pedagogically determined as an effective method to develop students' writing performance. In this paper, benefits of peer assessment, strategies for using this type of assessment in writing are mentioned. The study also suggests several implications for the implementation of peer assessment in EFL writing classes.

 • Article


 • Authors: Mai, Lan Anh (2022)

 • Debate is one of effective strategies that encourages thinking skills and also offers motivating contexts for students to communicate with one anotherThis study aimed at implementing the debate technique to improve the third -year majors' speaking abilityThe study applied the classroom action research method which consisted of 3 cyclesAn observation checklist and field notes were used to collect the data. The subjects of the study were 60 third-year majors at Hanoi University of CultureThe results of the study showed that the debate technique improved students' speaking ability in making questions and giving explanations.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Quỳnh Hoa (2022)

 • Bài viết giới thiệu về dịch thuật, sự tương đương trong dịch thuật và các nguyên tắc dịch thuật. Bên cạnh đó, bài viết đã khảo sát một số loại hình tương đương dịch thuật giữa tiếng tiếng Anh và tiếng Việt. Kết quả khảo sát cho thấy có sự tương đương một-một giữa tiếng Anh và tiếng Việt, tương đương với nhiều cách diễn đạt trong ngôn ngữ tiếng Việt và tương đương với tiểu phần ở ngôn ngữ dịch. Sự bất tương đương và không tương đương biểu thái cũng được tìm thấy trong dữ liệu khảo sát giữa tiếng Anh và tiếng Việt, đó là do có sự khác biệt về văn hóa sử dụng ngôn ngữ giữa tiếng Anh và tiếng Việt.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thanh Tâm; Lại, Vũ Kiều Trang (2021)

 • It cannot be denied that the development of a university is largely contributed by the quality of the teaching staff. With the rapid development of society nowadays, lecturers need to improve their own capacity in professional knowledge, skills, expertise, etc. to meet the dramatic changes in education. There are some ways lecturers often use to improve their professional competence, one of which is participating in short courses which usually take place in a short time. The aim of these courses is to help them improve their knowledge and skills, which is hoped to bring great effect in teaching. However, how is the satisfaction of lecturers after short courses? The research was conduc...

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Tiến Dũng (2022)

 • Fukuzawa Yukichi được coi là nhà cải cách, nhà tư tưởng có nhiều ảnh hưởng nhất ở Nhật Bản giai đoạn nửa cuối thế kỷ XIX. Ông có vai trò quan trọng trong quá trình khai sáng tinh thần quốc dân Nhật Bản, đem lại linh hồn, động lực và sự hậu thuẫn tinh thần cho công cuộc Duy Tân của Chính phủ Minh Trị. Tiếp nhận văn minh phương Tây, cải cách đất nước, nâng cao tiềm lực dân tộc được xem là phương thức quan trọng giúp Nhật Bản thoát khỏi nanh vuốt xâm lược của chủ nghĩa thực dân phương Tây. Bài viết này phân tích quan điểm của Fukuzawa Yukichi về văn minh phương Tây cũng như ảnh hưởng tư tưởng của ông đối với xã hội Nhật Bản thời kỳ này.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Loan Anh (2017)

 • Xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân Viêt Nam nói chung và công nhân tại Đồng Nai nói riêng trong giai đoạn hiện nay là nhiệm vụ vô cùng quan trọng và cấp bách. Xác định những nhân tố tác động đến đời sống văn hóa tinh thân của công nhân Đồng Nai. Hiện nay tá giả phân tích ba nhân tô chinh: Thứ nhất, đó là sự tác động của đời sống, kinh tế ảnh hưởng đến văn hóa tinh thần của công nhân. Thứ hai là sự tác động của quá trình công nghiệp hóa , hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đối với đời sống văn hóa tinh thần của công nhân. Thứ ba, tác động của đường lối, chính sách văn hóa của Đảng, Nhà nước, và chủ trương của Ban thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về việc xây dựng đời sống văn hó...

 • Article


 • Authors: Đoàn, Tiến Lực (2017)

 • Mối quan hệ giữa chuyện kể văn học và chuyện kể điện ảnh rất gần gũi. Nhiều văn bản truyện kể văn học đã được sử dụng như những nguồn chất liệu chính để sáng tạo ra văn bản truyện kể điện ảnh. Thực tế này đặt ra vấn đề cần thiết cho việc nghiên đối thoại dưới góc độ phong cách học : đói thoại trong văn bản truyện kể về văn học và đối thoại trong văn bản học giống và khác nhau như thế nào?

 • Article


 • Authors: Đoàn, Tiến Lực (2016)

 • The language of cinema is a combination of different forms of expressions. According to Yuri Lotman, " Any unit of document can become an element in the language of cinema, as long as gives us a choice, and hence, it exists in the document not randomly, but with a specific meaning"

 • Article


 • Authors: Đoàn, Tiến Lực (2017)

 • This paper presents some basic differences between literature language signs and cinema image signs in literature language and cinema language systems. The dimensions to be considered are: the relations between the signifier and the signified, and the syntactic and associative relations of signs. The paper also shows the ways to approach and decode these kinds of signs in literature and cinema narrative texts.

 • Article


 • Authors: Đoàn, Tiến Lực (2016)

 • Nghiên cứu về việc chuyển đổi trong điện ảnh có lịch sử hàng trăm năm, trải qua các giai đoạn nhận thức, tranh luận bất nhất. Với bài viết này, chúng tôi điểm lại và phân tích hai hướng quan điểm về việc chuyển đổi trong điện ảnh: hướng quan điểm tiêu cực và hướng dẫn điểm tích cực. Hướng dẫn điểm cực, chúng tôi phân tích, phản biện quan điểm của các nhà nghiên cứu như Virginia Woolf, Drieser, Charles Newman ... Ở hướng quan điểm tích cực, chúng tôi phân tích lại một số điểm của các nhà Nghiên cứu như Linda Hutcheon, Brian McFarlane, Robert Stam, Nguyễn Nam ... Từ đó, cũng có những phân tích, lý giải để thấy tính đúng đắn, khoa học của những người nghiên cứu theo hướng này.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Quỳnh Hoa (2017)

 • Bài viết này tập trung phân tích hệ thống chuyển ngữ được sử dụng trong văn bản Bảo tàng tiếng Việt và tiếng Anh, dựa trên khung lý thuyết mà Halliday gợi ý cho văn bản bảo tàng tiếng Anh và của Hoàng Văn Vân đối với văn bản bảo tàng tiếng Việt. Mục đích của nghiên cứu là phân tích việc sử dụng các loại quy trình, hoàn cảnh và mật độ từ vựng khác nhau trong các văn bản bảo tàng bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Các mẫu mới nổi sẽ được tóm tắt để khám phá sự thể hiện các ý nghĩa lý tưởng trong hai ngôn ngữ, đồng thời xác lập những điểm giống và khác nhau trong văn bản bảo tàng tiếng Việt và tiếng Anh.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Quỳnh Hoa (2017)

 • Lý thuyết Ngôn ngữ học Chức năng Hệ thống của M. A. K. Halliday về phương thức và lý thuyết Thẩm định của Martin & White được áp dụng để khảo sát việc sử dụng phương thức trong các văn bản bảo tàng tiếng Việt và tiếng Anh. Phương thức bổ ngữ và phương thức bổ ngữ, hai loại phụ ngữ, được mô tả chi tiết dưới dạng tính từ tính từ phương thức, toán tử phương thức và động từ phương thức để tìm ra sự tương đồng và khác biệt về ngữ pháp giữa hai văn bản được chọn bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Aa