Item Infomation


Title: Nhân tố tác động đến đời sống văn hóa tinh thần của công nhân Đồng Nai hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Loan Anh
Issue Date: 2017
Abstract: Xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân Viêt Nam nói chung và công nhân tại Đồng Nai nói riêng trong giai đoạn hiện nay là nhiệm vụ vô cùng quan trọng và cấp bách. Xác định những nhân tố tác động đến đời sống văn hóa tinh thân của công nhân Đồng Nai. Hiện nay tá giả phân tích ba nhân tô chinh: Thứ nhất, đó là sự tác động của đời sống, kinh tế ảnh hưởng đến văn hóa tinh thần của công nhân. Thứ hai là sự tác động của quá trình công nghiệp hóa , hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đối với đời sống văn hóa tinh thần của công nhân. Thứ ba, tác động của đường lối, chính sách văn hóa của Đảng, Nhà nước, và chủ trương của Ban thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về việc xây dựng đời sống văn hóa tinh thần của công nhân.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/7803
Appears in Collections:LĨNH VỰC NGÔN NGỮ VĂN HÓA QUỐC TẾ
ABSTRACTS VIEWS

44

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • Nhân tố tác động đến dsvh.pdf
      Restricted Access
    • Size : 7,55 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.