Item Infomation


Title: Nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động Marketing trong thư viện công cộng
Authors: Nguyễn, Hữu Nghĩa
Issue Date: 2018
Abstract: Hiện nay, có rất nhiều yếu tố tác động đến hoạt động marketing trong thư viện. Bài viết tập trung phân tích những tác động của yếu tố vi mô và vĩ mô đến hoạt động marketing trong thư viện công cộng: Cơ cấu tổ chức, nhân sự, cơ sở vật chất, kinh phí, người dùng tin, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội,...
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/6643
Appears in Collections:LĨNH VỰC THÔNG TIN - THƯ VIỆN
ABSTRACTS VIEWS

48

VIEWS & DOWNLOAD

16

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.