Nguyễn Thị Anh Quyên
author picture
Trình độ chuyên môn: Văn hoá học
Chức danh: PGS, Tiến sĩ

Trang cá nhân: https://scholar.google.com/citations?user=psnAqmUAAAAJ&hl=en&citsig=AMD79opLA3i9icrkKro31AdSAZnZvgUDfg

<p><b>QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC</b>: Từ năm 1998 - 2006 Chuyên viên Khoa Văn hoá quần chúng, Trường Đại học Văn hoá Hà Nội; Từ năm 2006 - 2013 Giảng viên Khoa Quản lý Văn hoá, Trường Đại học Văn hoá Hà Nội; Từ năm 2013 - 2019 Trưởng Bộ môn Chính sách văn hoá, Khoa Quản lý Văn hoá Nghệ thuật, Trường Đại học Văn hoá Hà Nội; Từ năm 2019 - nay Trưởng Bộ môn Chính sách văn hoá và Quản lý nghệ thuật, Khoa Quản lý Văn hoá Nghệ thuật, Trường Đại học Văn hoá Hà Nội. </p> <p><b> CÁC LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU</b>: Marketing văn hoá nghệ thuật; Chính sách văn hoá; Quản trị nghệ thuật; Công nghiệp văn hoá. </P> <p><b>CÁC MÔN HỌC ĐANG GIẢNG DẠY</b>: .Marketing văn hoá nghệ thuật; Chính sách văn hoá; Gây quỹ và tìm tài trợ cho các tổ chức văn hoá nghệ thuật; Xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển văn hoá.</P>

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

923

VIEWS & DOWNLOAD

344

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 10 of 25
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Anh Quyên (2021)

 • Vùng văn hoả được tạo thành do tác động của nhiều yếu tố như môi trường tự nhiên, các hoạt động sản xuất của dân cư, nhân tố tộc người, trình độ phát triển kinh tế xã hội. Bài viết so sánh sự khác biệt về môi trường tự nhiên, hoạt động sản xuất, kinh tế,... đã góp phần tác động tạo nên sự khác biệt giữa vùng văn hoá đồng bằng Bắc bộ và vùng văn hoá Nam Bộ. Những khác biệt giữa hai vùng văn hoả này là một trong những nhân tố dẫn đến sự khác nhau về đặc điểm và nhu cầu của công chúng sân khấu thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, phân tích môi trường, trong đó có phân tích yếu tố văn hoá, đặc trưng văn hoá vùng về lý thuyết cũng như thực tiễn cho thấy rất cần thiết đối với việ...

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Anh Quyên (2021)

 • Vốn văn hoả được Pierre Bourdieu, nhà xã hội học người Pháp đề cập đến lần đầu tiên vào năm 1984. Vốn văn hoá bao gồm vốn văn hoả hiện thân, vốn văn hoá khách thể và vốn văn hoả thể chế hoá. Vốn văn hoá như một nhân tố trong đời sống kinh tế, nó cần được nhìn nhận tương tự như ba loại vốn thường được biết đến, đó là vốn vật thể, vốn con người, vốn tài nguyên. Bài viết phân tích vốn văn hoá ở khía cạnh vốn văn hoá khách thể (văn hoá vật thể, văn hoả phi vật thể), đã góp phần phát triển du lịch và kinh tế của Thành phố Hà Nội như thế nào.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Anh Quyên (2022)

 • With the trend of budget reduction and autonomous operation of arts and cultural organizations, competition in this field to attract audiences is an inevitable trend. This sets out the requirements of marketing activities to bring arts to the audiences and bring the audience to arts, which is, to link arts with the audience; not only achieved the goal of establishing and meeting the audience needs, but also fulfilled the arts and cultural organizations' task of creating arts. There have been many research perspectives on culture and arts marketing in the context of cultural integration and economic development associated with the characteristics of each country and region. In this stu...

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Anh Quyên (2019)

 • Bài viết đề cập đến cách tiếp cận của Hồ Chí Minh về văn hóa và sự phân biệt giữa văn hóa và nền văn hóa. Sự phân biệt hai khái niệm này của Hồ Chí Minh có ý nghĩa phương pháp luận quan trọng trong thực tiễn xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Anh Quyên (2022)

 • From 1986 up to now, after 36 years of the comprehensive renovation of socio-economic institutions in Vietnam, institutional reform in the cultural field with more cautious steps took place later compared to institutional reform in the economic field. However, changes in the legal framework for cultural management have had a significant impact on the operation of cultural industries. From a heavily subsidized social institution, Vietnamese culture transformed into cultural industries, although it was still very fragmented, it brought new vitality to the restoration and development of cultural values through the creation and diffusion of these values in the form of cultural products an...

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Anh Quyên (2013)

 • Nghiên cứu thị trường là việc thu thập và phân tích một cách hệ thống khách quan và có kế hoạch các thông tin liên quan nhằm mục đích cải thiện quá trình ra quyết định trong quản lý marketing. Nghiên cứu thị trường được tiến hành qua các giai đoạn xác định vấn đề và mục tiêu nghiên cứu, xác định loại hình nghiên cứu, chọn mẫu, kích thước mẫu, chọn phương pháp nghiên cứu, thu thập dữ liệu, xử lý dữ liệu và báo cáo kết quả nghiên cứu

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Anh Quyên (2022)

 • Trong thời gian qua, ở các cấp độ khác nhau, chính sách quản lý và phát triển văn hóa ở nước ta nói chung và chính sách quản lý, phát th triển nghệ thuật hiểu diễn nói riêng đã có những đổi mới theo hướng xây dựng, bổ sung những p quy định, tùng bước hoàn thiện khung chính sách và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Hoạt động nghệ thuật biểu diễn phát triển theo chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước; vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương từng bước tăng cường từ kiểm duyệt đến kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm; các tổ chức, cá nhân được tạo điều kiện sáng tạo nghệ thuật, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân đồng thời được củng cố,...

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Anh Quyên (2022)

 • Mô hình chính sách văn hóa có thể được hiểu là những nguyên tắc trong việc hoạch định và thực thi chính sách văn hóa. Có nhiều quan điểm khác nhau về các mô hình chính sách văn hóa. Theo quan điểm của Harry Hillman-Chartrand và Claire McCaughey, có 4 mô hình chính sách văn hoá, gồm: mô hình “Phúc lợi nhà nước”, mô hình “Kế hoạch hoá tập trung", mô hình "Quản lý văn hoa gián tiếp” hay còn gọi là mô hình “Cánh tay nối dài” và mô hình "Người tạo điều kiện". Bài viết phân tích các nguyên tắc cơ bản của mỗi mô hình chính sách văn hoá, đồng thời nghiên cứu trường hợp Vương quốc Anh như một quốc gia điển hình trong việc triển khai mô hình “Cánh tay nối dài” trong hoạch định và thực thi các c...