Item Infomation


Title: Vốn văn hóa với phát triển du lịch và phát triển
Authors: Nguyễn, Thị Anh Quyên
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh
Abstract: Vốn văn hoả được Pierre Bourdieu, nhà xã hội học người Pháp đề cập đến lần đầu tiên vào năm 1984. Vốn văn hoá bao gồm vốn văn hoả hiện thân, vốn văn hoá khách thể và vốn văn hoả thể chế hoá. Vốn văn hoá như một nhân tố trong đời sống kinh tế, nó cần được nhìn nhận tương tự như ba loại vốn thường được biết đến, đó là vốn vật thể, vốn con người, vốn tài nguyên. Bài viết phân tích vốn văn hoá ở khía cạnh vốn văn hoá khách thể (văn hoá vật thể, văn hoả phi vật thể), đã góp phần phát triển du lịch và kinh tế của Thành phố Hà Nội như thế nào.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/15317
Appears in Collections:LĨNH VỰC QUẢN LÝ VĂN HÓA
ABSTRACTS VIEWS

31

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Vốn văn hóa với phát triển du lịch và phát triển.pdf
      Restricted Access
    • Size : 5,4 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.