Item Infomation


Title: Đổi mới kinh tế và chính sách văn hóa: cơ hội và thách thức cho các đơn vị nghệ thuật ở Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa
Authors: Nguyễn, Thị Anh Quyên
Issue Date: 2019
Abstract: Sau hơn 30 năm đổi mới, mọi mặt của đời sống xã hội Việt Nam có nhiều thay đổi từ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội chủ nghĩa với những chính sách quan trọng trong lĩnh vực văn hóa như chủ trường xã hội hóa và cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập đã tạo nên những tác động mạnh mẽ, tạo những cơ hội và thách thức mới cho các đơn vị nghệ thuật ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/6784
Appears in Collections:LĨNH VỰC QUẢN LÝ VĂN HÓA
ABSTRACTS VIEWS

23

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.