Item Infomation


Title: Internet vạn vật và ứng dụng trong thư viện
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Mai
Issue Date: 2019
Abstract: Internet vạn vật là chủ đề giành được sự quan tâm lớn của giới nghiên cứu nói chung và cộng đồng thư viện trong thời gian gần đây. Bài viết trình bày một số vấn đề lý luận về Internet vạn vật, yêu cầu mới đối với dịch vụ thư viện và những khả năng ứng dụng Internet vạn vật trong môi trường thư viện
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/6707
Appears in Collections:LĨNH VỰC THÔNG TIN - THƯ VIỆN
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.