Item Infomation


Title: Thị trường văn hóa, khái niệm và đặc trưng
Authors: Đỗ, Thị Quyên
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội
Abstract: Thị trường, thị trường văn hóa là một thuật ngữ quen thuộc gắn liền với đời sống kinh tế xã hội của cộng đồng. Nhưng văn hoá bao gồm các sản phẩm và dịch vụ văn hóa được sáng tạo, sản xuất ra các giá trị văn hóa tinh thần
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/5824
Appears in Collections:LĨNH VỰC QUẢN LÝ VĂN HÓA
ABSTRACTS VIEWS

100

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.