Item Infomation


Title: Trung tâm thông tin - thư viện trường đại học Văn hóa Hà Nội với công tác đào tạo theo học chế tín chỉ
Authors: Đinh, Thúy Quỳnh
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
Abstract: Bài viết viết về phương thức đào tạo theo tín chỉ, vai trò của thư viện trong công tác đào tạo theo tín chỉ, thực trạng Trung tâm thông tin - thư viện trường Đại học Văn hóa Hà Nội, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thư viện và một số đề xuất, kiến nghị.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/5823
Appears in Collections:LĨNH VỰC THÔNG TIN - THƯ VIỆN
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.