Item Infomation


Title: Cán bộ thư viện đại học với việc cung cấp dịch vụ thông tin thư viện hỗ trợ giảng dạy nghiên cứu và học tập
Authors: Nguyễn, Hữu Nghĩa
Issue Date: 2017
Abstract: Bài viết tập trung vào giới thiệu một số hoạt động tương tác đa chiều giữa cán bộ thư viện đại học và người dùng tin là giảng viên, nghiên cứu viên và sinh viên nhằm thúc đẩy các dịch vụ thông tin thư viện hỗ trợ người dùng tin khai thác hiệu quả nguồn lực thông tin thư viện.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/5740
Appears in Collections:LĨNH VỰC THÔNG TIN - THƯ VIỆN
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.