LĨNH VỰC KHOA HỌC CƠ BẢN (175)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in the collection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 175

 • Article


 • Authors: Lại, Vũ Kiều Trang (2022)

 • This study identifies the current status of appearance stigma and its impact on Gen Z. The study conducted a survey on 146 subjects through an online questionnaire on Google Form. The results showed that: 65.8% of the subjects had been disparaged for their appearance through social networks, the most despised part was the face. The biggest effect of disparaging looks through social networks is to make victims have a negative view of life with 65.59% of the victims being affected.

 • Article


 • Authors: Vũ, Thị Thanh Hoài (2023)

 • The Cultural Outline (1943) and many other documents of the Party have always identified ideological culture as an important front that must be placed under the leadership of the Party. The paper looks back on the 75-year history since the introduction of the Cultural Outline, with the principle of "massification" - a principle that has become a requirement and motto of literature from the very beginning. We clearly see its influence on literature in the period 1945-1975, from the force of composition, the artistic conception of man to the mode of expression.

 • Article


 • Authors: Đặng, Thị Minh Phương (2023)

 • Phát triển nguồn nhân lực (PTNNL) xét trên quan điểm toàn diện phụ thuộc vào nhiều yếu tố và môi trường khác nhau, nhưng dưới góc độ tạo NNL cần đặc biệt quan tâm tới vai trò của gia đình. Với tư cách là một thiết chế xã hội đặc thù, gia đình vừa là nơi tái sản xuất ra con người, tạo ra cơ sở sinh học - xã hội cho việc PTNNL, lại vừa là môi trường đầu tiên nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cả về thể chất lẫn tinh thần cho NNL. Với tư cách là cơ sở xã hội trong PTNNL, gia đình là môi trường xã hội đầu tiên, là cầu nối để NNL gia nhập vào đời sống xã hội, thúc đẩy sự phát triển, tiến bộ của xã hội. Do vậy, gia đình có vai trò rất quan trọng trong việc hình thành NNL cho xã hội hiện tại và ...

 • Article


 • Authors: Đặng, Thị Minh Phương (2022)

 • Hiện nay, cùng với sự thay đổi nhanh chóng của đời sống xã hội, xuất hiện ngày càng nhiều yếu tố tác động đến sức khỏe tinh thần của con người, dễ dẫn đến các vấn đề tâm lý tiêu cực như: lo âu, căng thẳng thần kinh, hay nặng hơn là trầm cảm ... Để phòng tránh nguy cơ, thì việc con người được thỏa mãn về tâm lý, tình cảm có vai trò quan trọng. Bài viết này tập trung phân tích vai trò của gia đình trong việc thực hiện chức năng tâm lý, tình cảm nhằm giúp cho các thành viên của mình sống lạc quan, khỏe mạnh, tạo tiền đề hình thành thái độ, hành vi tích cực.

 • Article


 • Authors: Đặng, Thị Minh Phương (2023)

 • Ngày nay, thế giới đang bước vào nền kinh tế tri thức đòi hỏi con người luôn phải thích ứng nhanh với những biến đổi, nên việc học tập tư duy linh hoạt, sáng tạo theo Hồ Chí Minh là điều cần thiết. Với tư cách là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, "Tư tưởng Hồ Chí Minh chính là kết quả sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin trong điều kiện cụ thể của nước ta". Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh đã luôn vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin để phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh từng thời kỳ, từng giai đoạn và mang lại những thắng lợi bước ngoặt cho đất nước. Người đã vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin một cách linh hoạt trên nhiều phương diện, tuy...

 • Article


 • Authors: Vũ, Thị Kim Yến; Đặng, Thị Minh Phương (2023)

 • Ra đời trong hoàn cảnh dân tộc ta, nhân dân ta đang sống nghèo khổ, ngột ngạt một cổ hai tròng, trong tình hình nhiều loạn và phức tạp của nhiều trường phái và triết thuyết khác nhau..., Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 chỉ hơn 1.000 chữ, với nội dung ngắn gọn, súc tích, với tính khoa học và cách mạng... đã trở thành một vũ khí tư tưởng sắc bén trên mặt trận văn hóa. Bản Đề cương do đồng chí Trường Chinh, trên cương vị Tổng Bí thư của Đảng soạn thảo, đã được coi như một tuyên ngôn chính thức đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam về văn hóa, đặt nền móng cho việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam theo hướng hiện đại sau này.

 • Article


 • Authors: Đặng, Hà Chi (2023)

 • Trong bất kỳ thời đại nào, người lãnh đạo luôn có vai trò quan trọng mang đến sự thắng lợi của một tổ chức. Vì thế, qua nhiều nghiên cứu, chúng ta thấy rất rõ nhiệm vụ là chỉ ra các chuẩn mực của người lãnh đạo ở các cấp. Hiện nay, tình trạng một số cán bộ lãnh đạo thoái hóa, biến chất, dẫn đến các hành vi làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến lòng tin của Nhân dân, do vậy, hơn lúc nào hết chúng ta cần chỉ rõ nhiệm vụ của người đứng đầu dựa trên các tiêu chỉ giá trị chuẩn mực của người lãnh đạo, để từ đó có những chỉ dẫn về phương diện tư tưởng cũng như chế tài cho các hoạt động tổ chức quản lý. Việc xác định hệ giá trị văn hóa lãnh đạo và các chuẩn mực của người lãnh đạo có mối quan hệ sâu ...

 • Article


 • Authors: Đặng, Hà Chi; Nguyễn, Thị Liên (2023)

 • Như Ph. Ăngghen đã từng nói, mỗi khi khoa học tự nhiên có những phát minh vạch thời đại, thì chủ nghĩa duy vật đều sẽ phải thay đổi hình thức biểu hiện của mình. Từ trong lịch sử cho đến nay, mối quan hệ giữa khoa học tự nhiên và các học thuyết triết học vẫn luôn là mối quan hệ song hành rất căn bản. Tuy nhiên, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học tự nhiên như hiện nay càng đặt ra nhiều vấn đề với triết học nói chung và việc giảng dạy triết học Mác - Lênin nói riêng. Trong bài viết này, chúng tôi đã cố gắng luận giải tỉnh tất yếu của việc phải bổ sung một số nội dung về khoa học tự nhiên trong giảng dạy triết học từ giác độ lý thuyết và thực tiễn; Đề xuất một số nội dung khoa học tự...

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Anh Tuấn; Đặng, Hà Chi (2023)

 • Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam nêu rõ: "Tập trung hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới... Từng bước vươn lên khắc phục các hạn chế của con người Việt Nam". Nhiệm vụ đặt ra đã rất rõ ràng là "xây dựng con người Việt Nam thời đại mới, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại". Vấn đề là con người Việt Nam mới cần được xây dựng theo những chuẩn mực nào? Con người đó sẽ có những phẩm chất chủ yếu nào? Những giá trị con người truyền thống và hiện đại nào có thể và cần phải cấu thành những chuẩn mực đó. Nói cách khác là cần phải lựa chọn những giá trị nào để đưa vào hệ ...

 • Article


 • Authors: Đặng, Hà Chi; Tô, Tường Vi (2023)

 • Khái niệm cái tư tưởng là một trong những khái niệm phức tạp và quan trọng nhất của triết học Mác. Chính Ilyencov nhấn mạnh ý nghĩa của nó "đối với mọi khoa học xã hội - lịch sử" và dành không ít thời gian, công sức cho việc nghiên cứu nó trong các công trình được in ấn suốt gần 20 năm (thập niên 60-70). Tuy nhiên, rất không đơn giản để hiểu và nắm bắt được dòng suy tư trong các công trình đó. Ilyencov là nhà triệt học Xô viết có tư duy độc lập và nổi tiếng nhất, mà ngay cả vào thời kỳ trì trệ vẫn xuất bản được những nghiên cứu độc đáo thu hút sự chú ý của công chúng. Khái niệm cái tư tưởng được ông xây dựng trong khuôn khổ truyền thống kinh điển lịch sử triết học tốt nhất, theo đó cá...

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Ánh Tuyết (2022)

 • Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, ngành Du lịch bị ảnh hưởng rất nặng nề. Trong bối cảnh đó, Nhà nước đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi và phát triển du lịch Việt Nam. Những cơ chế, chính sách Nhà nước ban hành sẽ tạo điều kiện cho du lịch Việt Nam phục hồi và phát triển. Qua khảo sát gửi 112 doanh nghiệp du lịch trên địa bàn Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh và 108 cán bộ quản lý các cấp, nghiên cứu này xác định; để đánh giá mức độ thành công về vai trò của nhà nước đối với phát triển du lịch Việt Nam sau đại dich COVID-19. Trên cơ sở đó, nghiên cứu góp phần làm rõ về mặt lý luận vai trò của nhà nước đối với phát triển du lịch ở Việt Nam sau đại dịch COVI...

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Cương (2023)

 • Bài viết phân tích làm rõ bản chất và vai trò của tư duy với tính cách là một hình thức đặc thù trong quá trình nhận thức thế giới của con người. Qua đó, trình bày những điểm thống nhất và khác biệt cơ bản giữa tư duy chính xác và tư duy biện chứng, đồng thời đề xuất ý kiến muốn nâng cao trình độ tư duy cho cản bộ, công chức Việt Nam hiện nay thì cần triển khai giảng dạy phổ cập môn Logic hình thức, Logic biện chứng trong các trường đại học.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Huệ (2023)

 • Văn hóa lãnh đạo, quản lý sẽ là hệ thống các giá trị liên kết với nhau tạo nên phong cách, kỹ năng của người công chức, viên chức để từ đó tác động đến nhận thức và hành động của toàn thể các thành viên trong tổ chức, nhằm đạt được những mục tiêu đề ra. Do vậy, cần thiết phải xây dựng và thực hành văn hóa lãnh đạo, quản lý. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: "Cán bộ là cái sợi dây chuyền của bộ máy. Nếu dây chuyền không tốt, không chạy thì động cơ dù tốt, dù chạy thì toàn bộ máy cũng tê liệt. Cán bộ là những người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để đặ...

 • Article


 • Authors: Trương, Thúy Mai (2022)

 • Trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ (4.0) hiện nay, với sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin (CNTT), đặc biệt là hệ thống thông tin toàn cầu trên mạng Internet, đã mở ra cho các địa phương nói chung và doanh nghiệp kinh doanh du lịch nói riêng một phương thức quảng bá hữu hiệu, đó là gắn với việc quảng bá giá trị di sản văn hóa với ngành du lịch trên phương tiện truyền thông trực tuyến. Trong khi đó, Du lịch với tính chất là ngành kinh tế tổng hợp có tính xã hội hóa cao thì vị trí, vai trò của truyền thông lại càng trở lên quan trọng trong việc quảng bá sản phẩm, định hướng tiêu dùng và điều chỉnh hành vi của các bên liên quan. Bên cạnh các phương tiện truyền thông ...

 • Article


 • Authors: Lê, Công Sự; Nguyễn, Mạnh Cương (2023)

 • Nguyễn Trãi (1380-1442), Lê Thánh Tông (1442-1497), Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585) là ba đại trí thức Nho học Việt Nam thế kỷ XV- XVI. Tuy xuất thân từ những thành phần dân cư khác nhau và giữ địa vị xã hội cao thấp không giống nhau, song họ đều có chung một tâm nguyện là tận tâm với công việc, hết lòng phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Dựa trên tư liệu thơ, phú và văn chương, chiếu, biểu của ba đại trí thức, tác giả tham luận khắc họa tinh thần yêu nước, thương dân, lòng nhiệt tình với công việc của họ, qua đó nói lên nỗi niềm ưu tư, khắc khoải của tầng lớp trí thức Nho học Việt Nam.

 • Article


 • Authors: Trần, Thị Phương Thảo (2023)

 • Kết quả nghiên cứu thực trạng nhận thức của 174 sinh viên đang theo học tại các khoa của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội về hành vi văn hóa học đường cho thây: đại đa số sinh viên đã nhận thức được tâm quan trọng của văn hóa học đường và các biểu hiện của văn hóa học đường gồm: hành vi văn hóa thê hiện trong hoạt động học tập, trong giao tiếp và đối với bản thân. Mức độ nhận thức của sinh viên về các biểu hiện của hành vi văn hóa trong học tập, trong giao tiếp xã hội và các hành vi đối với bản thân thể ở mức cao. Trong đó nhận thức của sinh viên về các biểu hiện của hành vi văn hóa trong giao tiếp có điểm trưng bình chung cao hơn so với điểm trung bình chung nhận thức về biểu hiện văn h...

 • Article


 • Authors: Trần, Thị Mai Thanh (2022)

 • Là anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất, Hồ Chí Minh không chỉ kế thừa và phát huy mà còn chắt lọc, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại để làm giàu cho văn hóa của dân tộc mình. Những tư tưởng, chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về văn hóa mãi là kim chỉ nam cho Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, trên cơ sở đó có thể hội nhập và giao lưu với các nền văn hoa khác trên thế giới để cùng nhau phát triển.

 • Article


 • Authors: Trần, Thị Mai Thanh; Nguyễn, Thị Huệ (2023)

 • Năm 1913, trước những biến động của tình hình thế giới và trong nước, đặc biệt là sự phân hóa sâu sắc trong các giai tầng xã hội Việt Nam, trong đó có văn nghệ sĩ, trí thức yêu nước, tại Hội nghị Trung ương lần thứ tám (1941) Đảng ta chủ trương cần thành lập Mặt trận Việt Minh, nhằm xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, trong đó chú trọng lôi kéo, tập hợp đông đảo văn nghệ sĩ, trí thức tham gia cách mạng, chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Đáp ứng sứ mệnh lịch sử cấp bách này, Đề cương về văn hóa Việt Nam đã ra đời. Đường lối văn hóa của Đảng thể hiện trong Đề cương đã có tác dụng soi đường, định hướng và trở thành ngọn cờ tập hợp đông đảo văn nghệ sĩ, trí thức yêu nước tha...