Item Infomation


Title: Nghiên cứu lựa chọn và ứng dụng các bài tập phát triển sức mạnh cho vận động viên bóng bàn lứa tuổi 12-14 thành phố Hải Phòng
Authors: Tôn, Thanh Hải
Nguyễn, Hữu Toán
Issue Date: 2023
Abstract: Bằng phương pháp nghiên cứu khoa học chúng tôi đã lựa chọn được 26 bài tập phát triển sức mạnh và 06 test đánh giá trình độ phát triển sức mạnh có đủ độ tin cậy và tính thông báo cho nam vận động viên bóng bàn lứa tuổi 12-14 thành phố Hải Phòng.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/19292
Appears in Collections:LĨNH VỰC KHOA HỌC CƠ BẢN
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.