Item Infomation


Title: Đổi mới chương trình nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực thư viện thông tin tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
Authors: Nguyễn, Văn Thiên
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
Abstract: Bài viết này phân tích sự cần thiết phải đổi mới chương trình đào tạo ngành thư viện thông tin đồng thời trình bày thực tiễn đổi mới nội dung chương trình đào tạo ngành thư viện thông tin tại Khoa Thư viện - Thông tin Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/3218
Appears in Collections:LĨNH VỰC THÔNG TIN - THƯ VIỆN
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

16

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.