Search

Current filters:

Current filters:

Refine By:

Search Results

Results 1-10 of 38 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
 • Article


 • Authors: Đoàn, Phan Tân (2002)

 • Phương tiện truyền bá đầu tiên cho quá trình xử lý có chủ đích đối với thông tin là hệ thống thông tin. Hệ thống này được cấu trúc để thu thập, tổ chức, lưu trữ, và hiển thị thông tin ở tất cả các dạng của nó và các hình thức thể hiện . Về nguyên tắc mọi hệ thống lưu trữ và chỉ dẫn, như danh bạ điện thoại, các danh mục tra cứu tin ... đều có thể coi là hệ thông thông tin. Tuy nhiên ở đây đề cập tới hệ thống thông tin điện tử, được xây dựng trên công nghệ thông tin hiện đại. Các hệ thống thông tin đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cho các hoạt động tác nghiệp và quản lý trong các tổ chức. Do đó các hệ thống thông tin có thể chia thành hai loại là hệ thống thông tin tác nghiệp và hệ thống thông tin quản lý.

 • Article


 • Authors: Đoàn, Phan Tân (2020)

 • Trong sự phát triển của khoa học và công nghệ hiện nay, nhiều thông tin không thể tìm thấy trong các cơ sở dữ liệu ở các thư viện, nhưng có thể tìm thấy trong các cơ sơ tri thức, một nguồn thông tin mới là nền tảng cho thực hành quản trị tri thức, một lĩnh vực mới phát triển trong mấy chục năm gần đây. Bài viết giới thiệu những khái niệm cơ bản về cơ sở tri thức, lợi ích của cơ sở tri thức, những thuộc tính của cơ sở tri thức và quá trình xây dựng cơ sở tri thức cho thư viện các trường đại học, một yêu cầu cấp thiết và khả thi đối với thư viện các trường đại học ở nước ta hiện nay

 • Article


 • Authors: Đoàn, Phan Tân (2019)

 • Quản trị tri thức là một lĩnh vực khoa học đa ngành dựa trên ý tưởng và phương pháp của một số lớn các lĩnh vực khoa học. Bài viết đề cập đến những vấn đề lý luận cơ bản liên quan tới khái niệm tri thức và quản trị tri thức, đồng thời nêu ra những khả năng và triển vọng ứng dụng quản trị tri thức trong thư viện các trường đại học.

 • Article


 • Authors: Đoàn, Phan Tân (2006)

 • Cùng với sự phát triển của xã hội, ngày nay hoạt động thông tin và tư liệu ngày càng phát triển, đòi hỏi phải có những người hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực thông tin và tư liệu. Từ đó trong xã hội xuất hiện một nghề mới, nghề thông tin tư liệu, mà ta thường gọi tắt là nghề thông tin. Nghề thông tin hiện nay đặt ra những yêu cầu về năng lực và được chia thành 3 nhóm cụ thể. Năng lực ấy chính là những kiến thức và kỹ năng chuyên môn và nhiệm vụ; Những kiến thức và kỹ năng về công nghệ thông tin và truyền thông; Năng lực quản lý điều hành

 • Article


 • Authors: Đoàn, Phan Tân (2017)

 • Bài viết đề cập tới lý do ra đời thư viện điện tử, thành phần cơ bản và cơ sở công nghệ của thư viện điện tử và những lợi ích mà thư viện điện tử đem lại.Bài viết cũng trình bày các đặc trưng cấu trúc của thư viện điện tử và những vấn đề đặt ra khi xây dựng thư viện điện tử.Đồng thời đề cập tới những yêu cầu đối với phần mềm và khó khăn khi xây dựng thông tin số hóa