Item Infomation


Title: Chuyên đề nhóm giải pháp về công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của cộng đồng trong tổ chức lễ hội; giải pháp phát huy giá trị lễ hội truyền thống gắn với phát triển du lịch
Authors: Vũ, Thị Uyên
Issue Date: 2022
Abstract: Lễ hội truyền thống một loại hình sinh hoạt văn hóa dân gian tổng hợp, vừa độc đáo, vừa phong phú. Có thể coi lễ hội là hình ảnh thu nhỏ của nền văn hóa dân gian, với các hình thức văn học (truyền thuyết, thần thoại, thần tích, thần phả, văn tế, văn bia, ca dao hò vè...); nghệ thuật biểu diễn (diễn xướng, sân khấu, dân ca, dân vũ, dân nhạc...); tôn giáo, phong tục và tín ngưỡng (nghi lễ, nghi thức, trò chơi, trò diễn dân gian, tục lệ, thờ cúng, đức tin...).
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/19179
Appears in Collections:LĨNH VỰC VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC ÍT NGƯỜI
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • vũ thị uyên chuyên đề cục vh cơ sở.pdf
      Restricted Access
    • Size : 10,12 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.