Request a document copy: Chuyên đề nhóm giải pháp về công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của cộng đồng trong tổ chức lễ hội; giải pháp phát huy giá trị lễ hội truyền thống gắn với phát triển du lịch

Vui lòng liên hệ Thư viện.