Item Infomation


Title: Xây dựng điểm đến di sản văn hóa thế giới tại Việt Nam - tiến trình, yếu tố tác động, thuộc tính và vai trò
Authors: Lưu, Ngọc Thành
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội
Abstract: Thương hiệu và xây dựng thương hiệu nói chung là vấn đề được nhiều sự quan tâm từ các tổ chức, cá nhân, trong đó có hoạt động xây dựng thương hiệu điểm đến tại các di sản văn hóa thế giới tại Việt Nam (gọi chung là di sản văn hóa thế giới). Hoạt động xây dựng thương hiệu điểm đến là các di sản văn hóa có vai trò quan trọng đối với các ban liên quan như: Chính quyền địa phương sở hữu điểm đến, cư dân sở tại, khách du lịch, các công ty lữ hành và những thành phần kinh doanh các hoạt động nhờ vào điểm đến tại chính di sản đó... Trong những năm gần đây, tiến trình xây dựng thương hiệu điểm đến cho di sản văn hóa thế giới tại nước ta đã, đang được triển khai một cách mạnh mẽ, đạt được những hiệu quả nhất định, tuy nhiên trong quá trình triển khai hoạt động này đã nảy sinh nhiều nhân tố tác động mạnh mẽ, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh điểm đến là các di sản văn hóa. Song xây dựng điểm đến còn mang các thuộc tính và vai trò quan trọng đối với sự nghiệp bảo tồn di sản văn hóa thế giới ở nước ta hiện nay.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/15539
Appears in Collections:LĨNH VỰC QUẢN LÝ DI SẢN VĂN HÓA
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Lưu Ngọc Thành (14).pdf
      Restricted Access
    • Size : 5,91 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.