Lê Thị Minh Trâm
author picture
Trình độ chuyên môn: Luật
Chức danh: Ths
<p><b>QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC</b>: Từ năm 1996 đến nay công tác tại trường ĐHVH Hà Nội.</p> <p><b>CÁC LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU</b>: Luật.</p> <p><b>CÁC MÔN HỌC ĐANG GIẢNG DẠY</b>: Pháp luật đại cương; Luật Hiến pháp Việt Nam </p>

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

48

VIEWS & DOWNLOAD

38

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 2 of 2
  • Article


  • Authors: Lê, Thị Minh Trâm (2014)

  • Chế độ chính trị đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong sự tồn tại, phát triển của một xã hội; nó là phương thức tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị quốc gia, được cấu thành bởi sự kết hợp các yếu tố chính trị, kinh tế - xã hội, tư tưởng văn hóa, pháp luật, hành chính để điều hành đời sống xã hội. Trong Hiến pháp nước ta và nhiều nước, chế độ chính trị quy định về nguồn gốc, tính chất của quyền lực, sự phân bố, tổ chức và mối quan hệ giữa các cơ quan quyền lực, về quan hệ của Nhà nước với công dân, tổ chức chính trị, các tổ chức xã hội, giữa các giai cấp và tầng lớp, giữa các dân tộc trong nước n và thế giới. Do tính chất và tầm quan trọng của chế độ chính trị đối với sự tồn t...