Item Infomation


Title: Tín ngưỡng thờ lúa như một đặc trưng văn hóa Đông Nam Á
Authors: Cao, Đức Hải
Issue Date: 2015
Abstract: Đông Nam Á là một trong những cái nói của cây lúa, của văn hóa trồng lúa. Đặc biệt cây lúa nước gắn với nền văn minh lúa nước. Các hình thức tín ngưỡng về lúa là một yếu tố không bị mờ nhạt ở hầu hết các dân tộc đông nam á bản địa. Tín ngưỡng về lúa là mội đặc trưng văn hoá Đông Nam Á và Việt Nam. Tiếp tục tìm hiểu sâu đặc trưng này sẽ rất ý nghĩa trong bối cảnh Đông Nam Á thực sự trở thành một khối thống nhất trong đa đạng
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/6755
Appears in Collections:LĨNH VỰC QUẢN LÝ VĂN HÓA
ABSTRACTS VIEWS

485

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.