Item Infomation


Title: Chức năng và vai trò của câu lạc bộ trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở hiện nay
Authors: Phan, Văn Tú
Issue Date: 2018
Abstract: Bài viết là phân tích , nghiên cứu bối cảnh để chứng minh, khẳng định vai trò và chức năng của các câu lạc bộ trong việc xây dựng đời sống văn hóa ngày nay.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/6735
Appears in Collections:LĨNH VỰC QUẢN LÝ VĂN HÓA
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.