Item Infomation


Title: Phát triển chương trình đào tạo ứng dụng ngành quản lý văn hóa đáp ứng nhu cầu xã hội
Authors: Phan, Văn Tú
Trương, Đức Cường
Issue Date: 2018
Abstract: Ngành Quản lý văn hóa thuộc khối các khoa thuộc ngành Khoa học xã hội và nhân văn, đào tạo người học sau khi tốt nghiệp có đủ khối kiến thức và khả năng chuyên môn như: quản lý, tổ chức, điều hành các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong các cơ quan quản lý nhà nước, sự nghiệp văn hóa, các tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang và doanh nghiệp; có khả năng nghiên cứu, đề xuất các chính sách văn hóa nghệ thuật ở các địa phương, đáp ứng nhu cầu của xã hội và đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/6728
Appears in Collections:LĨNH VỰC QUẢN LÝ VĂN HÓA
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.