Item Infomation


Title: Văn hóa ứng xử của con người với tự nhiên qua tìm hiểu luật tục của người Ê Đê, M'Nông, Hà Nhì
Authors: Phan, Văn Tú
Issue Date: 2014
Abstract: Bài viết đề cập đến những nội dung trong luật tục của người Ê Đê, M'Nông ở Đắk Lắk và người Hà Nhì ở Lai Châu cho thấy cách ứng xử thể hiện trình độ văn hóa cao của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam, từ đó đưa ra mong muốn những cách ứng xử trên trở thành nội dung công tác tuyên truyền về nếp sống văn hóa hiện nay của các cộng đồng dân cư.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/6725
Appears in Collections:LĨNH VỰC QUẢN LÝ VĂN HÓA
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.