Item Infomation


Title: Mô hình thư viện thông minh và vai trò của cán bộ thư viện trong kỷ nguyên 4.0
Authors: Chu, Vân Khánh
Issue Date: 2019
Abstract: Công nghiệp 4.0 ra đời kéo theo đó là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã hướng tới một cách tiếp cận mới để đạt được những kết quả không thể có được 10 năm trước nhờ những tiến bộ trong công nghệ. Với vai trò là tổ chức trung gian, tạo điều kiện cho sử dụng tiếp cận nhanh chóng đến thông tin và nguồn cấp tin dưới nhiều hình thức, thư viện là một trong những cơ quan cần có sự thay đổi về chất để đáp ứng được nhu cầu của người dùng. Bài viết giới thiệu một số mô hình thư viện thông minh trên thế giới và vai trò của cán bộ thư viện - những người tổ chức và vận hành, đồng thời đưa ra những yêu cầu và giải pháp đối với cán bộ thư viện Việt Nam để có thể vừa tận dụng được những điều kiện về cơ sở vật chất hạ tầng, vừa đảm bảo bắt kịp xu thế phát triển của nhu cầu thông tin trong kỷ nguyên 4.0
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/6712
Appears in Collections:LĨNH VỰC THÔNG TIN - THƯ VIỆN
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.