Item Infomation


Title: Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong các thư viện ở Việt Nam và những vấn đề được đặt ra
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Mai
Issue Date: 2015
Abstract: Phân tích thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin tại các thư viện công cộng, thư viện bộ ngành, thư viện đại học. Nêu một số đề xuất để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin tại Việt Nam
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/6710
Appears in Collections:LĨNH VỰC THÔNG TIN - THƯ VIỆN
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.