Item Infomation


Title: Cần có những quy định cụ thể hơn về trách nhiệm của các bộ, ngành và ủy ban nhân dân các cấp trong dự thảo luật thư viện để đảm bảo sự phát triển của thư viện Việt Nam trong thời kỳ mới
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Mai
Issue Date: 2019
Abstract: Bài viết nêu cảm nhận của tác giả về Dự thảo Luật Thư viện; đề cập đến một số quy định có liên quan đến nhà nước và chính quyền địa phương trong Luật Thư viện của một số nước trên thế giới; đề xuất một số ý kiến cho dự thảo Luật Thư viện của Việt Nam
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/6706
Appears in Collections:LĨNH VỰC THÔNG TIN - THƯ VIỆN
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.