Item Infomation


Title: Đổi mới mô hình cơ cấu tổ chức các thư viện và trung tâm thông tin tại Việt Nam
Authors: Nguyễn, Văn Thiên
Issue Date: 2017
Abstract: Bài viết này hệ thống hóa và phân tích các luận điểm về mô hình cơ cấu tổ chức trong các thư viện và trung tâm thông tin (TV&TTTT); khảo sát và phân tích thực trạng mô hình cơ cấu tổ chức trong các TV&TTTT tại Việt Nam; đề xuất mô hình cơ cấu tổ chức áp dụng cho các TV&TTTT tại Việt Nam
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/6677
Appears in Collections:LĨNH VỰC THÔNG TIN - THƯ VIỆN
ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.