Item Infomation


Title: Xây dựng thư viện Hà Nội trở thành mô hình thư viện hiện đại
Authors: Nguyễn, Văn Thiên
Issue Date: 2017
Abstract: Bài viết này để phân tích thực trạng thư viện Hà Nội và đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng thư viện Hà Nội trở thành mô hình thư viện hiện đại.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/6675
Appears in Collections:LĨNH VỰC THÔNG TIN - THƯ VIỆN
ABSTRACTS VIEWS

32

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.