Item Infomation


Title: Cán bộ thư viện đại học với việc cung cấp dịch vụ thông tin - thư viện hỗ trợ giảng dạy, nghiên cứu và học tập
Authors: Nguyễn, Hữu Nghĩa
Issue Date: 2018
Abstract: Đối với hoạt động của một thư viện đại học, việc chủ động tiếp cận và cung cấp dịch vụ thông tin thư viện cho người dùng tin ngày càng trở nên cấp thiết. Bài viết tập trung vào giới thiệu một số hoạt động tương tác đa chiều giữa cán bộ thư viện đại học và người dùng tin là giảng viên, nghiên cứu viên và sinh viên nhằm thúc đẩy các dịch vụ thông tin thư viện hỗ trợ người dùng tin khai thác hiệu quả nguồn lực thông tin của thư viện.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/6644
Appears in Collections:LĨNH VỰC THÔNG TIN - THƯ VIỆN
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.