Item Infomation


Title: An ninh phi truyền thống và tác động của nó đến kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh nước ta và giải pháp ứng phó
Authors: Đinh, Thị Hằng
Issue Date: 2018
Abstract: Trình bày sự hiểu biết về an ninh phi truyền thống, những tác động của nó đến QP-AN và KT-XH: làm giảm sức mạnh quốc phòng- an ninh, gây mất ổn định và trật tư an toàn xã hội, hình thành nguy cơ xung đột và chiến tranh. Từ đó đưa ra các giải pháp.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/6496
Appears in Collections:LĨNH VỰC KHOA HỌC CƠ BẢN
ABSTRACTS VIEWS

92

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.