Item Infomation


Title: Việc tự học của sinh viên Đại hoc Văn Hóa Hà Nội
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Vân
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội
Abstract: Trong đào tạo tín chỉ việc tự học của sinh viên giữ vai trò rất quan trọng, là nhân tố trực tiếp nâng cao chất lượng đào tạo ở bậc đại học và Trung tâm Thông tin- Thư viện trở thành nơi tự học tốt nhất cho sinh viên. Từ khi thành lập đến nay Trung tâm thông tin thư viện Trường đại học Văn Hóa Hà Nội đã phục vụ đắc lực cho sự nghiệp đào tạo của nhà trường và ngày càng giữ vai trò thiết yếu khi trường chuyển sang phương thức đào tạo của nhà trường và càng giữ vai trò thiết yếu khi trường đẻ phục vụ đắc lực cho sang phương thức đào tạo tín chỉ (12/12/2012) . Tuy nhiên, thực trạng hiện tại sinh viên ít sử dụng thư viện Trường để phục vụ việc tự học , tự nghiên cứu của mình. Vấn đề này bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân , như ý thức tự học của sinh viên , yêu cầu của giảng viên , tài nguyên của trung tâm thư viện , phương thức dạy học chưa đổi mới ...Vì vậy , cần thiết phải có những giải pháp nhằm đẩy mạnh phong trào và nâng cao hiệu quả tự học của sinh viên tại thư viện trường Đại học Văn Hóa , đặc biệt trong đào tạo lại tín chỉ và hội nhập mạnh mẽ như hiện nay
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/5924
Appears in Collections:LĨNH VỰC VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC ÍT NGƯỜI
ABSTRACTS VIEWS

356

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.