Item Infomation


Title: Yêu cầu đối với nguồn nhân lực thông tin - thư viện trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
Authors: Đinh, Thúy Quỳnh
Chu, Vân Khánh
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
Abstract: Bài viết viết về cách mạng 4.0, những thách thức của cách mạng công nghiệp 4.0 với nguồn nhân lực thông tin - thư viện và xu thế phát triển nguồn nhân lực thông tin - thư viện trong tương lai.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/5822
Appears in Collections:LĨNH VỰC THÔNG TIN - THƯ VIỆN
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.