Item Infomation


Title: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực ngành quản lý văn hóa thuộc các cơ sở giáo dục đại học, đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội
Authors: Phan, Văn Tú
Trương, Đức Cường
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
Abstract: Bài viết khảo sát mẫu tại một số cơ sở đào tạo Quản lý văn hóa, từ đó đưa ra nhận định về thực trạng và gợi ý giải pháp, chính sách nhằm phát triển nguồn nhân lực của ngành thuộc cơ sở giáo dục Đại học để có thể đáp ứng được nhu cầu xã hội.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/5785
Appears in Collections:LĨNH VỰC QUẢN LÝ VĂN HÓA
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.