Item Infomation


Title: Phát huy du lịch cộng đồng tài làng cổ Đường Lâm - Một phương thức hữu hiệu để bảo tồn và phát huy di sản văn hóa
Authors: Phạm, Thị Hải Yến
Đỗ, Trần Phương
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
Abstract: Tác giả đi sâu phân tích thực trạng phát triển du lịch tại làng cổ Đường Lâm - Một di sản cấp quốc gia đặc biệt và đề xuất một số giải pháp về phát triển du lịch cộng đồng nơi đây để du lịch Đường Lâm phát triển bền vững và tương xứng với tiềm năng vốn có của nó
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/5769
Appears in Collections:LĨNH VỰC DU LỊCH
ABSTRACTS VIEWS

274

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.