Item Infomation


Title: Thực trạng bảo vệ và phát huy giá trị di sản bãi đá cổ Sa Pa hiện nay
Authors: Lưu, Ngọc Thành
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về khu di sản bãi đá cổ Sa Pa, thực trạng quản lý và những vấn đề bàn luận trong việc bảo vệ và phát huy giá trị khu di sản bãi đá cổ Sa Pa.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/5765
Appears in Collections:LĨNH VỰC QUẢN LÝ DI SẢN VĂN HÓA
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.