Item Infomation


Title: Đánh giá dịch vụ thông tin - thư viện
Authors: Trương, Đại Lượng
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
Abstract: Bài viết trình bày ý nghĩa của việc đánh giá dịch vụ thông tin thư viện,giới thiệu và đi sâu phân tích các mức độ và kỹ thuật đánh giá dịch vụ thông tin thư viện
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/5748
Appears in Collections:LĨNH VỰC THÔNG TIN - THƯ VIỆN
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.