Item Infomation


Title: Một số vấn đề trong nghiên cứu ca trù hiện nay
Authors: Trần, Đức Tùng
Issue Date: 2018
Publisher: Tạp chí nghiên cứu Văn hóa
Abstract: Ca trù là một loại hình nghệ thuật độc đáo của người Việt, có lịch sử hình thành từ rất sớm, gắn với lễ hội, phong tục và văn học Việt Nam. Trải qua những thăng trầm, ca trù đã có sự biến đổi về không gian biểu diễn, thể cách/làn điệu, lề lối sinh hoạt… Năm 2009, ca trù được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. Từ đó đến nay đã có nhiều công trình nghiên cứu, sưu tầm nhằm mục đích bảo tồn và phát huy ca trù ở từng địa phương. Tuy nhiên, việc bảo tồn này đang gặp khó khăn do nhận thức về ca trù chưa thực sự đầy đủ, những phương án bảo tồn ca trù thường bị đánh đồng với các loại hình di sản khác và chưa mang lại hiệu quả. Chúng tôi cho rằng, đã đến lúc cần phải đặt đúng vị trí và làm sáng tỏ một sốvấn đề về ca trù mà đông đảo nhà quản lý, nhà nghiên cứu, sinh viên đang quan tâm.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/5537
Appears in Collections:LĨNH VỰC QUẢN LÝ DI SẢN VĂN HÓA
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tài liệu 23-đã chuyển đổi.pdf
      Restricted Access
    • Size : 294,73 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.