Item Infomation


Title: Xu Hướng thương mại hóa thị trường Mỹ Thuật Việt Nam thời kỳ đổi mới
Authors: Nghiêm,Thị Thanh Nhã
Issue Date: 2018
Publisher: Tạp chí nghiên cứu Văn hóa
Abstract: Chính sách mở cửa đã đem theo những làn gió mới làm cho mỹ thuật có một không khí sáng tạo khác biệt hoàn toàn so với những giai đoạn trước đây, thúc đẩy mỹ thuật trở thành loại hình nghệ thuật phát triển năng động trong giai đoạn 1986 - 2006. Mỹ thuật đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng so với các giai đoạn trước nhưng bên cạnh đó vẫn còn những biểu hiện cực đoan, tiêu cực, lệch chuẩn, thương mại đơn thuần dẫn đến chảy máu di sản mỹ thuật và chắc chắn sẽ để lại một khoảng trống trong di sản mỹ thuật Việt Nam sau này. Bài viết đề cập đến thương mại hóa và hậu quả của nó đối với mỹ thuật nước nhà. Trong phạm vi bài viết, khoảng thời gian 1986 - 2006 được xác định là giai đoạn đầu của thời kỳ đổi mới, từ hình thành (năm 1986), phát triển thịnh vượng (thập niên 90) rồi đi đến trì trệ, suy thoái (sau cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1998)
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/5536
Appears in Collections:LĨNH VỰC QUẢN LÝ DI SẢN VĂN HÓA
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tài liệu 22-đã chuyển đổi.pdf
      Restricted Access
    • Size : 294,07 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.