Item Infomation


Title: Tích hợp giáo dục ý thức bảo tồn di sản văn hóa tại địa phương trong dạy học Lịch sử Việt Nam ở các trường Trung học phổ thông Thành phố Cân Thơ
Authors: Nguyễn, Đức Toàn
Issue Date: 2018
Publisher: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích vai trò, ý nghĩa của di sản văn hóa trong dạy học Lịch sử ở trường Trung học phổ thông; đề xuất biện pháp nhằm giáo dục ý thức bảo tồn di sản văn hóa trên địa bàn, nâng cao chất lượng dạy học của bộ môn.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/4372
Appears in Collections:LĨNH VỰC QUẢN LÝ DI SẢN VĂN HÓA
ABSTRACTS VIEWS

16

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 26.pdf
      Restricted Access
    • Size : 358,24 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.