Item Infomation


Title: Sử dụng di sản văn hóa phi vật thể vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong các bài giảng Lịch sử dân tộc (1858-1918) trong chương trình Lịch sử lớp 11
Authors: Nguyễn, Đức Toàn
Issue Date: 2018
Publisher: Tạp chí Giáo dục
Abstract: Nghiên cứu việc sử dụng hiệu quả di sản văn hóa phi vật thể vùng Đồng bằng sông Cửu Long cho học sinh lớp 11 thông qua các bài giảng Lịch sử dân tộc giai đoạn 1858-1918 trong chương trình Lịch sử lớp 11.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/4370
Appears in Collections:LĨNH VỰC QUẢN LÝ DI SẢN VĂN HÓA
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 28.pdf
      Restricted Access
    • Size : 520,67 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.