Item Infomation


Title: Bảo tồn, phát huy giá trị đồ gốm Tiền Đông Sơn, tiếp cận từ góc nhìn di sản
Authors: Nguyễn, Sỹ Toản
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội
Abstract: Việc nghiên cứu lịch sử, văn hóa dân tộc thời kỳ dựng nước không thể dựa vào nhân chứng lịch sử. Các nhà khoa học phải căn cứ vào nguồn tài liệu và sử sách còn lưu giữ được. Tuy nhiên, các tài liệu chữ viết lại xuất hiện sau thời kỳ lịch sử này. Do vậy, hiện vật khảo cổ, khi xác định được niên đại tuyệt đối, có thể coi là vật chứng khách quan để nghiên cứu về thời kỳ dựng nước. Đồ gốm Tiền Đông Sơn là di sản có vai trò quan trọng góp phần chứng minh một phổ hệ về văn hoá Tiền Đông Sơn vùng lưu vực Sông Hồng, đó là văn hóa Phùng Nguyên - Đồng Đậu - Gò Mun. Từ các văn hoá này mà nền văn minh Đông Sơn hình thành. Vì vậy, vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị gốm Tiền Đông Sơn nhằm giữ gìn truyền thống lịch sử - văn hóa dân tộc là hết sức cần thiết trong điều kiện hội nhập.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/4368
Appears in Collections:LĨNH VỰC QUẢN LÝ DI SẢN VĂN HÓA
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • in_p016-021.pdf
      Restricted Access
    • Size : 144,56 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.