Item Infomation


Title: Nghiên cứu di sản Văn hóa Phi vật thể trong phát triển cộng đồng - Hướng đi còn bỏ ngỏ
Authors: Đặng, Thị Phương Anh
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội
Abstract: Di sản văn hóa phi vật thể (DSVHPVT) và phát triển cộng đồng có mối liên hệ chặt chẽ. DSVHPVT sinh ra từ cộng đồng nên muốn tồn tại và phát triển phải phục vụ lợi ích cho cộng đồng đó. Bởi thế cần phải đặt ra vấn đề về mối quan hệ giữa DSVHPVT và phát triển cộng đồng để vừa xác định một nguồn lực có đóng góp cho đời sống cộng đồng đương đại, vừa để tìm ra một biện pháp quản lý DSVH PVT trong cộng đồng. Để xác định được mối quan hệ đó, trước tiên cần xem xét kết quả của các công trình đi trước trong nghiên cứu phát huy DSVHPVT và trong nghiên cứu phát triển cộng đồng như nền móng vững chắc cho nghiên cứu về phát huy DSVHPVT trong phát triển cộng đồng. Nếu đó là một hướng đi còn bỏ ngỏ thì cần phải được san đầy bởi tính cấp thiết của nó trong bối cảnh hiện tại.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/4367
Appears in Collections:LĨNH VỰC QUẢN LÝ DI SẢN VĂN HÓA
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • in_p006-015.pdf
      Restricted Access
    • Size : 155,51 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.