Item Infomation


Title: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực ngành quản lý văn hóa thuộc các cơ sở giáo dục đại học, đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội
Authors: Phan, Văn Tú
Trương, Đức Cường
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội
Abstract: Quản lý Văn hóa (QLVH) là ngành đào tạo chuyên môn về lĩnh vực Quản lý Văn hóa - Nghệ thuật, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực quản lý văn hóa chất lượng cao cho đất nước, có mã số 52220342. Trong quá trình hình thành và phát triển, ngành phải thích ứng với những thay đổi của điều kiện kinh tế - xã hội để dần hoàn thiện, nâng cao chất lượng giáo dục và sản phẩm đầu ra là những người học. Bài viết khảo sát mẫu tại một số cơ sở đào tạo Quản lý Văn hóa, từ đó đưa ra nhận định về thực trạng và gợi ý giải pháp, chính sách nhằm phát triển nguồn nhân lực của ngành thuộc các cơ sở giáo dục Đại học để có thể đáp ứng được nhu cầu của xã hội. Trong đó, việc đổi mới chương trình đào tạo sẽ bắt đầu từ đội ngũ giảng viên bởi yếu tố con người được coi là “cái gốc của mọi công việc”.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/4130
Appears in Collections:LĨNH VỰC QUẢN LÝ VĂN HÓA
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • in_p081-086.pdf
      Restricted Access
    • Size : 287,95 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.