Item Infomation


Title: Vai trò của các trung tâm thông tin khoa học và công nghệ trong việc hình thành và phát triển thị trường công nghệ tại Việt Nam
Authors: Cao, Minh Kiểm
Lê, Thị Khánh Vân
Issue Date: 2015
Publisher: Tạp chí Thư viện Việt Nam
Abstract: Bài viết cung cấp những kiến thức cơ bản về thị trường công nghệ và nêu vai trò của các trung tâm thông tin khoa học và công nghệ trong thị trường công nghệ tại Việt Nam.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/3674
Appears in Collections:LĨNH VỰC THÔNG TIN - THƯ VIỆN
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.