Item Infomation


Title: Tăng cường quản lý nhà nước xây dựng và phát triển sự nghiệp Thư viện Việt Nam đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Thuần
Issue Date: 2003
Publisher: Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội
Abstract: Bài viết giới thiệu các chính sách quản lý của nhà nước về Thư viện đồng thời cũng trình bày một số định hướng tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực thư viện.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/3497
Appears in Collections:LĨNH VỰC THÔNG TIN - THƯ VIỆN
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC XÂY DỰNG.pdf
      Restricted Access
    • Size : 265,17 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.