Item Infomation


Title: Đề xuất nâng cao tiềm năng chuyên nghiệp của nguồn nhân lực các bảo tàng ở Việt Nam phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế
Authors: Nguyễn, Sỹ Toản
Lê, Việt Hà
Issue Date: 2023
Abstract: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Công nghiệp 4.0) tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Đối với lĩnh vực bảo tàng, tác động này đã làm thay đổi phương thức hoạt động truyền thống do ứng dụng công nghệ số vào các hoạt động nghiệp vụ của bảo tàng trong các lĩnh vực quản lý, trưng bày, trình bày. Tuy nhiên, sự ra đời của công nghệ số, bên cạnh những ưu điểm cũng bộc lộ rõ ​​ràng khả năng thích ứng còn hạn chế của các bảo tàng và sự thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Để giải quyết vấn đề nhân sự này, cần xây dựng rõ yêu cầu về năng lực chuyên môn; phương hướng trước những thách thức mới của thời đại, nỗ lực phát triển khả năng của nguồn nhân lực để thích ứng trước những thách thức mới của thời đại.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/19293
Appears in Collections:LĨNH VỰC QUẢN LÝ DI SẢN VĂN HÓA
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Nguyễn Sỹ Toản_Tiếng Nga.pdf
      Restricted Access
    • Size : 4,63 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.